aurubis

В завода на „Аурубис България“ АД ще бъде извършен текущ планов ремонт. Дейностите започват на 17 май, обхващат основно инсталации в Металургия и Производство сярна киселина и е планирано да продължат 41 дни.

Основните обекти в Металургия са котел-утилизатор на топилна пещ, агрегати в анодно отделение и двойно разливочно колело. В завода за сярна киселина ще бъдат подменени катализатор в контактни апарати,краен абсорбер на втора линия, топлообменници и газоходи.

По време на текущия ремонт ще бъде спряно производството в Металургия и Сярна киселина. Рафинерия, Обогатителна фабрика и пречиствателните станции за води ще продължат работа. Целта на дейностите е осигуряване на плавно производство и допълнително повишаване на мерките за опазване на околната среда.

Стойността на плановия ремонт е 120 милиона лева. За изпълнение на дейностите ще бъдат допълнително ангажирани над 900 работници и специалисти от 30 компании от региона, страната и чужбина.