На 25.05.2023 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп свиквам на заседание Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и изготвяне на становища ведно с проект на решение по Предложение с вх. 9400-1418 / 27.04.2023 г. от трима общински съветници за провеждане на местен референдум в Община Пирдоп с въпрос:Съгласни ли сте, имоти, общинска собственост- пасища и мери в община Пирдоп, да бъдат предоставени на частни инвеститори за изграждане на фотоволтаични централи?„
Вносители: Десислава Толинова, Станислав Готев и Иван Джонгов         

Забележка:
На основание чл.30, ал.2 от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), ПК ЗСПОВ следва да представи становища и проекти за решения на Председателя на ОбС-Пирдоп, не по-късно от три дни преди заседанието на Общински съвет - Пирдоп, или не по-късно от 25 май 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ЗСПОВ: (П)
СТАНИСЛАВ ГОТЕВ