СЪОБЩЕНИЕ
на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА – предложения и становища по проекта

Община Пирдоп уведомява, че на основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, всички заинтересовани лица могат в 30-дневен срок, считано от 25.05.2023 г. да депозират предложения и становища по настоящия Проект за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община пирдоп през 2023 г.

ПРОЕКТ за допълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в община Пирдоп през 2023 г. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА С МОТИВИТЕ КЪМ ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ