Logo Chelopech

ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ
ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ
„ЧЕЛОПЕЧ – ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“

В ЧЕСТ НА 90-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
НА РОДЕНИЯ В С. ЧЕЛОПЕЧ БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ И ПОЕТ
ХАРАЛАМПИ ХАРАЛАМПИЕВ

 РЕГЛАМЕНТ

 1. Право на участие в конкурса имат всички български граждани, без ограничение на възрастта;
 2. Съдържанието на творбата трябва да отговаря на темата на конкурса „ЧЕЛОПЕЧ  - ЧЕЛО НА СЛЪНЦЕТО“;
 3. Конкурсът е анонимен. Творбата е неподписана и се поставя в голям плик само с надпис: за Националния конкурс за поезия „“;
  Малък, запечатан плик, съдържащ данните на автора (трите имена, възраст, адрес, телефон за връзка), също неподписан се поставя в големия плик;
 1. Всеки автор има право да участва с една творба, написана специално за конкурса и непубликувана;

 2. Технически изисквания към творбата:
 • Шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12;
 • Творбата следва да е написана на кирилица, като се спазват правилата за правопис и пунктуацията;
 • Творби, несъобразени с темата на конкурса и техническите изисквания, отпадат от класирането.

 1. Творбите се изпращат на хартиен носител на адрес:

Община Челопеч
с. Челопеч
пл. „Освобождение“ №1
община Челопеч
за Национален литературен конкурс за поезия „Челопеч - чело на слънцето“. Срок за изпращане на творбите: до 15 октомври 2023 г., валидно е пощенското клеймо.

 1. Награди:

I награда – 500 лв.
II награда – 300 лв.
III награда - 200 лв.
Поощрителна награда – 100 лв.

 1. Жури:

Председател:
Ирина Харалампиева – дъщеря на поета Харалампи Харалампиев

Членове:
Добромир Банев – поет
Любомира Калчева– преподавател по български език и литература към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Челопеч

Наградените творби ще бъдат обявени публично на сайта на община Челопеч, www.chelopech.egov.
Връчването на наградите ще бъде на официалното честване от рождението на поета Харалампи Харалампиев на 20.10.2023 г.