Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за ИП "Площадка за временно съхранение и оползотворяване на отпадна дървесина" в УПИ XYI-2073, кв.137 по регулационни план на гр. Пирдоп. (свали файл)