ES Okolna sreda

Община Пирдоп ще проведе заключителна пресконференция и официална церемония по повод приключването на проект „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПИРДОП С ЕКАТТЕ 56407, ОБЩИНА ПИРДОП“, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-34-8/24.02.2021 г., рег. № BG16M1OP002-2.010-0053-С01, финансиран от ОПОС 2014-2020г. съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейски съюз по Процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“.

На пресконференцията ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проекта. Събитията ще се проведат на 13.12.2023 г. от 11.00 часа в заседателната зала на община Пирдоп.