На официалната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха публикувани списъци на одобрените, резервите и отхвърлените проекти за саниране на многофамилни жилищни сгради със средства по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.

Община Пирдоп участва в процедурата с девет проектни предложения, от тях пет са в „Списък с резервни ПИИ по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране“. Останалите четири проектни предложения са с прекратено производство, тъй като не преминават заложения минимален праг по критериите за оценка.

Table