СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.84, ал.4 и ал.6  от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29,ал.1и ал.2 от
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп,

Кметът на Община Пирдоп

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
от местната общност на:

ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2024 г.

Публичното обсъждане се организира:

На 18.01.2024 година /четвъртък/ от 17:00 часа
в Лекторията на читалище „Напредък 1869“ - гр. Пирдоп.

На 18.01.2024 година /четвъртък/ от 09:00 часа
в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“ - с. Душанци.

Проектът на бюджета за 2024 г. е публикуван на официалната интернет страница на Община Пирдоп – www.pirdop.bg 

АНГЕЛ ГЕРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП