Програма „Развитие на човешките ресурси

В изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“ по Процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Община Пирдоп обявява процедура за допълнителен подбор на персонал за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за следните позиции:

I. В изпълнение на Специфична цел 3 (СЦ 3) „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“

1.  Психолог (изтегли заявление от тук)

  • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление „Психолог“;

- Основни задължения - Проучва и анализира индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи и насочва към подходящи услуги и дейности; разработва и съгласува индивидуални планове за работа с родители и техните деца, съвместно с други специалисти, участващи в предоставянето на услугите; Разработва програми и обучителни материали в рамките на своята компетентност и провежда консултиране с родителите на деца с увреждания; При необходимост изготвя психологически характеристики на децата и провежда консултиране; Предоставя информация на семейството за диагнозата, потребностите и състоянието на детето и оказва подкрепа на родителите, за да разберат влиянието на диагнозата на детето върху неговото развитие, с цел справяне с емоционалното влияние след поставяне на диагнозата; провежда индивидуални и групови консултации и подкрепа на родители във връзка с психомоторното развитие на децата им; Запазване на пълна конфиденциалност на информацията, която получава от и за всеки клиент; Участва в ежеседмични екипни обсъждания по случая, както и в други официални срещи по случая, ако е необходимо; Психологът съдейства за правилното психично развитие на всяко дете, за формиране на детската личност; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и  други конкретно възложени от  ръководителя задачи.

2. Логопед (изтегли заявление от тук)

  • Изисквания за заемане на длъжността

- Образование – Висше образование бакалавър/магистър с професионално направление специален педагог - „Логопед“, „Дефектолог“;

- Основни задължения - Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на пациентите, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа; Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с пациентите за повишаване на комуникативността им; Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация; Проучва и анализира индивидуалните потребности на пациентите и съдейства за осигуряването на услуги, свързани със задоволяване на тези потребности и повишаващи качеството им на живот; Извършва индивидуални консултации с потребителите и техните семейства, дава съвети и изготвя индивидуални комплекси за работа в домашни условия; Участва в професионални срещи и работи съвместно със специалисти от сферата на образованието, здравеопазването и социална работа, както и с професионалисти от неправителствени организации по отношение на подобряването на цялостното функциониране на клиента; Работи индивидуално и групово с пациенти; Да познава и използва Методика за ранна интервенция и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, разработена и утвърдена по ПСВ; Изготвя месечни отчети за отчитане на дейността си според ПРЧР 2021 - 2027; Изпълнява и други конкретно възложени от ръководителя задачи.

II. Сключването на договорите с наетия персонал и определяне на индивидуалните възнаграждения ще се извърши съгласно изискванията на Методология за регламентиране на възнагражденията по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027.

III. Кандидатите за заемане на съответните длъжности, следва да представят следните документи:
- Заявление - по образец;
-  Автобиография;
-  Документ за завършено образование – копие;

IV. Срок и място на подаване на документите:
Документите за участие в конкурса могат да се подават всеки работен ден от 8:00 ч. до 17:00 ч. в сградата на Общинска администрация гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” № 2, ет. 1, „Център за информация и услуги на граждани“  в срок до 17:00 ч. на 30.01.2024 г.

V. Начин на провеждане на подбора:
Подборът за заемане на длъжността се провежда чрез:
- допускане по документи;
- събеседване (интервю) с кандидатите.

Единствено одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени за сключване на договор.

Повече информация на адрес: гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2 , ет. 1, ст. 1 или на тел.: 07181 5242 (автоматично меню избор 3 – 1).

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.

Договор BG05SFPR002-2.003-0100-C01 „Бъдеще за децата на Община Пирдоп“  

ES 500