ОБЯВЛЕНИЕ ОБЯВЛЕНИЕ

Община Пирдоп, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че със Заповед №277 от 09.05.2024 г. на Кмета на община Пирдоп е одобрен Подробен устройствен план (План за регулация и план за улична регулация ) за разширяване на гробищен парк на гр. Пирдоп, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 56407.14.41 с обединяване на поземлени имоти с идентификатори 56407.14.41 (общинска собственост) и 56407.14.44 (собственост на Наследниците на Гана Балабанова) в поземлен имот с нов идентификатор 56407.14.204 ; обособяване на нов урегулиран поземлен имот І-204, “за гробищен парк“ и създаване на нова улица с уширение за „паркинг“ от осова точка 771 до осова точка 7716 по трасето на съществуващ път –поземлен имот 56407.12.161 с начин на трайно ползване „За местен път“ по Кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на град Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област, съгласно приложените графични части, представляващи неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 4  от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването и чрез Община Пирдоп пред Административен съд -  Софийска област.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп