ПОКАНА

На 12.12.2019 г. от 16.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на Временната комисия за приемане и изготвяне на предложения за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, избрана с Решение №55 на Общински съвет - Пирдоп от 28.11.2019 г., при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и изготвяне на предложения за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

 

СТАНИСЛАВ ГОТЕВ
Председател на Временната комисия