Община Пирдоп уведомява заинтересованите лица, че със заповед № РД-18-827 от 03.12.2019 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия в землището на гр. Пирдоп и със заповед № РД-18-828 от 03.12.2019 год. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия в землището на с. Душанци.
За недвижимите имоти в горецитираните землища, справки, услуги и издаване на скици се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър - Софийска област.
Заповедите са обнародвани в Държавен вестник, бр. 101от 27.12.2019 г.