ПОКАНА

На 08.01.2020 г. от 14.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе заседание на Временната комисия по приемане на предложенията за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, при следниия

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на постъпили предложения по промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

СТАНИСЛАВ ГОТЕВ
Председател на Временната комисия