ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СОФИЯ ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД №ПО-09-1498-2/18.12.2019 г., гр. София - Относно: Разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр. Пирдоп, ЕКАТТЕ 56407, община Пирдоп, област София

ЗАПОВЕД №ПО-09-734-1/27.09.2019 г., гр. София - Относно: Определяне на масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно сключеното доброволно споразумение за орна земя за землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, ЕКАТТЕ 56407 област София, за стопанската 2019 – 2020 година

ЗАПОВЕД №ПО-09-714-1/27.09.2019 г., гр. София - Относно: Определяне на масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им, съобразно изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землището на с. Душанци, община Пирдоп, ЕКАТТЕ 24164 област София, за стопанската 2019 – 2020 година