УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Пашата на едър и дребен добитък в ливади (естествени и изкуствени), частна собственост на територията на Община Пирдоп, може да се извършва само след изрично разрешение от собственик/съсобственици или ползвател/ползватели с правно основание за ползване на съответния имот.

Паша може да се извършва в имотите от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади, предназначени за общо ползване.

Придвижването на животните до местата за паша и водопой да става само през имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища.

С настоящето напомняме, че не се допуска паша на селскостопански животни в млади овощни насаждения, заградени имоти, люцернови посеви, посеви със слята повърхност, в землища на съседни общини, в горски територии.

Заловени селскостопански животни в нарушение на законовите разпоредби ще бъдат задържани и освобождавани след заплащане на наложената глоба, а когато се налага и на разходите по идентифицирането или чипирането им.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на имотите от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасища, мери, ливади, предназначени за общо ползване (свали файл).