На 22.04.2020 г. от 16.00 часа, в заседателната зала в сградата на Община Пирдоп ще се проведе заседание на сформираната с Решение №55/27.02.2020 г. на ОбС-Пирдоп Временна комисия за изготвяне на предложения за промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Станислав Готев
Председател на Временната комисия