На 27.08.2020 г. на официалния сайт на Община Пирдоп е публикувана Докладна записка от общинските съветници Станислав Готев и д-р Десислава Толинова, относно: Приемане на проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на община Пирдоп.

Предоставена е възможност на заинтересованите лица да отправят писмени становища и предложения по Проект на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регламентиране правилата за отглеждане на кучета на територията на община Пирдоп.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП (п)
В. Кафеджиев