На основание чл.84, ал.4 и ал.6  от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.29, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Пирдоп,

Кметът на Община Пирдоп

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ 
от местната общност на:

ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2021 Г.

Публичното обсъждане се организира:

На 29.12.2020 година /вторник/ от 17:00 часа в Лекторията на читалище Напредък 1869 - Пирдоп.

На 29.12.2020 година /вторник/ от 10:00 часа в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“ - с. Душанци.

        Проектът на бюджет на Община Пирдоп за 2021 г. е публикуван на  официалната интернет страница на Община Пирдоп – https://www.pirdop.bg/bg/byudzhet/934-2021.html

АНГЕЛ ГЕРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП