На основание чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Община Пирдоп, гр. Пирдоп, Софийска област, пл. „Тодор Влайков“ №2  Телефон:07181/5242,
Факс:07181/5701
, e-mail: obshtina_pirdop05@abv.bg

съобщава
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

проектно предложение на СНЦ „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“ с наименование:
„Инициатива за популяризиране на местната идентичност и подхода ВОМР
на територията на СНЦ „МИГ Пирдоп, Копривщица и Антон“

 Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е достъпна в сградата на Община Пирдоп, ет.2 стая №2

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ,
гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10,
e-mail: riosv@riew-sofia.org