Инвестиционно предложение за "Строителство на 4 броя магазини за промишлени, бързооборотни стоки, със съответните складови площи в поземлен имот с идентификатор 56407.138.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп" (свали файл)