СЪОБЩЕНИЕ

№ 94 00- 518 / 11.03.2021 г.

На основание чл.61,ал.1 , ал.2 и ал.3 от Административнопроцесуален кодекс, Община Пирдоп, уведомява заинтересованите собственици, че със Заповед №623/17.12.2020 г. на Кмета на община Пирдоп е определено дължимото от „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД обезщетение за учредяване на възмездно сервитутно право върху засегнатите поземлени имоти частна собственост - на физически лица при прокарване на новоизграждащ се линеен  енергиен обект „Преносен газопровод  до Панагюрище и Пирдоп“ както следва:

1. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 1.007 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.40 (ливада) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Златан Манев. Стойност на обезщетението 449, 85 лв.

2. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 0.907 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.41 (ливада) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Цанко Додов. Стойност на обезщетението 405, 17 лв.

3. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 1.604 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.49 (нива) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Георги Георгиев. Стойност на обезщетението 948, 42 лв.

4. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 0.806 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.50 (нива) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Георги Димов. Стойност на обезщетението 452.75 лв.

5. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 0.931 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.51 (нива) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Алекси Джуролеев. Стойност на обезщетението 550, 49 лв.

6. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 0.671 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.52 (нива) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Христо Тодоров. Стойност на обезщетението 376, 92 лв.

7. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 1.421 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.53 (нива) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Георги Станчев. Стойност на обезщетението 840, 22 лв.

8. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 1.299 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.54 (нива) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Мария Станчева. Стойност на обезщетението 768, 08 лв.

9. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 1.235 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.3.55 (нива) в местност „Сулюманица“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Наследниците на Кръстьо Ганчев. Стойност на обезщетението 730, 24 лв.

10. Сервитут на линеен енергиен обект – газопровод с площ 2.106 дка през поземлен имот с идентификатор 56407.2.5 (изоставена орна земя) в местност „Сарпиолу“ в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, собственост на Димитър Петков. Стойност на обезщетението 742, 73 лв.

Обща площ на засегнатите имоти – 11.987 дка.

Пазарната оценка на обезщетението на правоимащите за учреденото сервитутно право при прокарването на съоръжение  на техническата инфраструктура - линеен енергиен обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп“ е общо в размер 6 264.87 ( шест хиляди двеста шестдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки) лева, съгласно изготвен ДОКЛАД за оценка на засегнати поземлени имоти от инж. Николай Киров - Сертификат за оценителна правоспособност рег.№ 810100150/16.05.2011г. на Камарата на независимите оценители в България, съгласно Договор рег.№ Д-165 / 10.12.2020г., сключен между община Пирдоп  и „Геоинженеринг“ ООД и протокол от 16.12.2020г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № 479 от 14.09.2020г. на Кмета на община Пирдоп.

Сумата е преведена по банкова сметка на Община Пирдоп в Централна кооперативна банка с платежно нареждане 434491/ 10.02.2021год. на Общинска банка, филиал Люлин, гр. София и е на разположение на правоимащите собственици.

Обезщетението ще се изплати по нареждане на Кмета на община Пирдоп или упълномощено от него лице, след представяне от правоимащите на следните документи:

  1. Заявление (по образец)
  2. Документ за собственост (нотариален акт, разделителен протокол, договор, решение на съд, решение на Общинска служба „Земеделие“)
  3. Удостоверение за наследници (ако имотът е наследствен).
  4. Посочена от правоимащите лица сметка в търговска банка.
  5. Нотариално заверено пълномощно за получаване на цялата сума или договор между наследниците за доброволно разпределение на сумата.

 

АНГЕЛ ГЕРОВ
Кмет на Община Пирдоп