ДОКЛАД ОТ АНГЕЛ ПЕНЧОВ ГЕРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ОТНОСНО:
ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2020 г.

1. Приложение №1 - РАЗШИФРОВКА ПРИХОД 2020 г.;

2. Приложение №2 - ПЛАН НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПИРДОП - 2020 г.;

3. Приложение №3 - ПЛАН НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2020 г.;

4. Приложение №4 - ПЛАН НА РЕМОНТИТЕ ПРЕЗ 2020 г.;

5. Приложение №5 - ПЛАН-СМЕТКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО "УОСОбГ" за 2020 г.;

6. Приложение №6 - ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ОбА-ПИРДОП ЗА 2020 г.;

7. Приложение №7 - РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2020 г.:

   - №7А;

   - №7Б;

   - №7В;

8. Приложение №8 - КУЛТУРЕН И ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 г.;