2010 г. - Отчет за състоянието на общ. собственост

ОТЧЕТ

за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление в община Пирдоп за периода 01.01.2010 г. - 31.12.2010 г.

 

            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
           ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на задължението си по чл.66а от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл.96 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, предоставям настоящия отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2010 год. - 31.12.2010 год., както и актуализирани Списъци на: 

- имоти, публична общинска собственост (Приложение №1)
- имоти, частна общинска собственост (Приложение №2)
- имоти, предоставени за ползване на търговски дружества (Приложение №3)
- наематели (бивши и настоящи) на имоти - общинска собственост (Приложение №4)
- отдадените под наем имоти - общинска собственост през 2010 г. (Приложение №5)
- общински имоти, които няма да се отдават под наем (Приложение №6)
- свободни от наематели общински помещения (Приложение №7).

Съгласно Закона за общинската собственост, имотите - общинска собственост се разделят на публична и частна, съобразно предназначението и статута им.
В първата група имоти са включени паркове, площади, язовири, имотите, чието предназначение е за трайно задоволяване обществени потребности от местно значение и имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация.
Втората група имоти се разделят на жилищни и нежилищни. Жилищните имоти служат за задоволяване на жилищни нужди. Нежилищните имоти, включват застроени и незастроени урегулирани поземлени имоти (парцели), земеделски земи от общинския фонд,, гори в земеделски земи и общински горски фонд.
Управлението на общинската собственост през 2010 година се извършваше в съответствие с законовата и подзаконовата нормативна уредба.
Имоти, публична общинска собственост, предназначени за задоволяване на обществени потребности от общинско значение, за културни, образователни, детски, младежки и други дейности са предоставени за управление на юридически лица на бюджетна издръжка (читалище "Напредък 1869" - гр.Пирдоп и читалище "Светлина 1910" - с.Душанци), които осъществяват изброените дейности.

Дейността по управление на общинската собственост беше организирана в следните направления:
1. Актуване на имотите - общинска собственост и завеждането им в регистри.
През отчетния период продължи работата по актуването на имотите - общинска собственост, съгласно новите образци, утвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и воденето им в главни регистри.
Към  31.12.2010 год. има съставени общо 390 броя Акта за общинска собственост, от които за частна общинска собственост - 219 броя, за публична - 171 броя, в т. ч. 8 броя за училищни сгради и детски градини, 3 броя в сферата на здравеопазването, 2 броя за язовири, 3 броя за читалища, 21 броя за обществени сгради, паркинги и площади, 31 броя за земите по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (земя, останала след възстановяване правата на собствениците върху земеделски земи, предоставени на гражданите по силата на актове на Президиума на Народното събрание и др.).
През 2010 год. са съставени 60 броя за земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (земеделска земя, останала след възстановяване на правата на собствениците).
Актовете за общинска собственост (към 31.12.2010 год.), съставени за населените места в общината, са както следва: Пирдоп - 307 броя, с.Душанци - 83 броя.
През 2010 година са съставени 75 броя Акта за общинска собственост, от които 60 броя за имоти публична общинска собственост и 15 броя за частна общинска собственост.
Изготвени са 2 броя преписки и изпратени на Областен управител на Софийска област за деактуване от актовите книги за държавни имоти.
Предстои актуване и промяна в регистрите по Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (т. нар. остатъчен поземлен фонд).
Периодично в Главните регистри за общинска собственост се нанасят заповедите за отписване на акта за общинска собственост, номер и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост.
2. Отдаване под наем на имоти и части от имоти  - публична и частна общинска собственост.
През 2010 година са внесени за разглеждане и решаване от Общинския съвет 50 докладни записки по реда на Закона за общинската собственост и общински наредби, касаещи отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество.
На основание решения на Общински съвет - Пирдоп и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, са проведени търгове за отдаване под наем на имоти - публична и частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет (обекти и терени) - 9 броя.
Поради липса на интерес, неотдадено под наем остана помещение за магазин в с.Душанци.
Към 31.12.2010 год. има отдадени под наем 7 общински жилища на наематели, отговарящи на условията за настаняване. Предстои отдаването под наем на 2 броя общински жилища на картотекирани като нуждаещи се лица и семейства. Две общински жилища с решение на Общински съвет - Пирдоп, са определени за резервни и няма да се отдават под наем.
През 2010 година са сключени 25 броя договора за отдадени под наем общински земи от земеделския фонд.
За разглеждания период са постъпили следните суми от наеми на общинско имущество и земя: приходи от наеми на имущество - 27 105,00 лева, приходи от наеми на земя - 10 676,00 лева.
3. Разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
През изминалата година е организирана и реализирана една разпоредителна сделка с общински имот по реда на ЗОС (проведен публичен търг) за продажба на общински недвижим жилищен имот, след решение на Общински съвет - Пирдоп.
Осъществени са две продажби на общински жилищни имота на лица, отговарящи на условията за закупуване на общински жилища, след решение на Общински съвет - Пирдоп.
Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост в община Пирдоп е създаден и се поддържа Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост, в който се вписват договорите за покупко-продажба на общинските имоти, договорите за учредено право на строеж, договорите за отстъпено право на строеж, както и други данни изискващи се по ЗОС.
Във връзка с издаденото Разрешение за ползване за жилищен блок № 56, вход "Б" на ул."Цар Освободител" № 57, кв.89, гр.Пирдоп, през 2010 година беше извършено доплащане на продадените с Предварителни договори магазини, гаражи, апартаменти и избени помещения - 9 броя и два магазина, гараж и два апартамента  в блок № 56, вход "А" на същия административен адрес.
Управлението и разпореждането с общинските земеделски земи през изминалия период се осъществяваше с решения на Общински съвет - Пирдоп.
За отчетния период община Пирдоп има несъбран наем от общинско имущество и земя в размер на 5 590,00 лева. Длъжници за наем на земя - двама и един - наем имущество.
С цел подобряване събираемостта на наемите, Общинска администрация - Пирдоп многократно е приканвала с писма длъжниците да погасят задълженията си.
Връчени са писма за прекратяване на наемните правоотношения на длъжници, които системно не плащат задълженията си към община Пирдоп. Предстои връчване на заповеди за изземване на недвижими имоти, които се държат без основание от наематели на общински имоти.
През първото полугодие на 2011 година ще бъдат заведени съдебни дела към нередовните платци. През 2010 година са заведени съдебни дела към бивши наематели на общински имоти.

19.01.2011 год.

С уважение,

КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП: (п)
(Антоанета Илиева)