На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  28.04.2021 г. от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Годишен финансов отчет и годишен доклад  за дейността на „Медицински център I - Пирдоп” ЕООД за 2020г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

3. Докладна записка относно: Годишен доклад за дейността на „Пролет” през 2020г.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров -Кмет на Община Пирдоп

5. Предложение за определяне на носител на наградата „Даскал Тодор Пирдопски” за 2021г.
Докл. Станислав Готев - Председател на ПК ЗСПОВ

6. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
ВАСИЛ КАФЕДЖИЕВ

Заседанията на ПК към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 26.04.2021г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

13.00ч. - ПКИОСИП

14.00ч. - ПК ЗСПОВ