На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  27.05.2021 г. от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Изказвания, питания, становища и предложения.

2.Докладна записка относно: Доклад за осъществените читалищни дейности и  изразходваните от бюджета средства през 2020г. на НЧ „Светлина - 1910“ с. Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3.Докладна записка относно: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка: Приемане на „План за защита при бедствия на Община Пирдоп”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка:Одобряване на пазарна оценка за продажба на поземлен имот  частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.4002 по КК и КР в гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Даване на съгласие Кметът на Община Пирдоп да подпише Запис на заповед за искане за авансово плащане  за проект изпълняван по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, проект № BG16М1ОР002-2.010-0053 с наименование „ Закриване и рекултивация  на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр.Пирдоп с ЕКАТТ 56407,Община Пирдоп”, на Оперативна програма „ Околна среда”, по Договор № BG 16М1ОР002-2.010-0053-СО1.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7.Избор на Временна комисия за изготвяне на проект за изменение на чл.43 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пирдоп,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докл.: в.Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

8. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 25.05.2021 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

13.00 ч - ПК ТУСЕЗГ (дневен ред)

14.00 ч.- ПК ИОСИП (дневен ред)

14.30 ч.- ПК ОРКМСТ (дневен ред)

15.00 ч.- ПК ЗСПОВ (дневен ред)