На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе 29.07.2021 г. от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Годишен финансов отчет за дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение- Пирдоп  за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3.Докладна записка относно: Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ - ПИРДОП“ АД, насрочено за  05.08.2021 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Проект за изменение на чл.55, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Докладна записка рег.№ 9002-57/ 06.07.2021 г. относно: Упълномощаване на Кмета на Община Пирдоп да предостави нотариално заверено  писмено съгласие за изграждане на ниско свързано застрояване на вътрешната граница между поземлен имот с идентификатор 56407.500.3328 по КК и КР на Община Пирдоп (съответстващ на УПИ III-553, кв. 29 по ПУП на гр. Пирдоп) и поземлен имот с идентификатор 56407.500.3329 (съответстващ на УПИ I, кв. 29 по ПУП на гр. Пирдоп).
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка рег.№ 9002-58/ 06.07.2021г. относно:  Допускане на процедура по изработване на подробен устройствен план в обхват план за регулация и застрояване за поземлен имот, с идентификатор 56407.138.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, одобрени със Заповед № РД-18-52/21.06.2016г. по реда на чл. 124а, ал.1 от Закона за устройство на територия.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка рег.№ 90 02-61 / 16.07.2021г. относно: Възлагане на Кмета на Община Пирдоп за провеждане на процедура по изработване на подробен устройствен план в обхват план за регулация и застрояване за поземлен имот, с идентификатор 56407.138.3262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на Община Пирдоп, съответстващ на урегулиран поземлен имот I-833, кв. 52 по ПУП на гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка Рег.№ 9002-59/09.07.2021г. относно: Продължаване срока на действие на Разрешително №0891/23.05.2002 год., последно изменено и продължено с Решение №РР - 2868/13.07.2016 г. за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка Рег.№9002-60 /09.07.2021г. относно: Продължаване срока на действие и изменение на Разрешително №31430005/01.10.2008 год., последно изменено и продължено с Решение №0008/19.05.2014 г. за водовземане от повърхностен воден обект - публична общинска собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 27.07.2021 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

13.30 ч. - ПК ИОСИП и ПК ЗСПОВ (дневен ред)

14.15 ч. -  ПК ТУСЕЗГ (дневен ред)