На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе 12.05.2022 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка относно: Избор на представител на Община Пирдоп за участие в Комисията за изработване на областна здравна карта.
    Докл. В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев