На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  26.05.2022г. от 17.30ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Информация за осъществените читалищни и библиотечни дейности и отчет на изразходваните от бюджета средства през 2021 г. на НЧ „Напредък 1869“ гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността  на „Пролет” ЕОООД.
Докл.: Васил Кафеджиев- Председател на ОбС-Пирдоп

4. Докладна записка относно: Определяне трудово възнаграждение на управителя на „Пролет” ЕООД.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Докладна записка относно: Утвърждаване работен график на сградите в  ДГ “Чоконяни“ за месеците юли и август 2022 год.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Определяне представител на Община Пирдоп в комисията за изработване на областна аптечна карта.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

7. Докладна записка относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 година.     
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Отмяна на Тарифа за таксите за водовземане и за ползване на воден обект – публична общинска собственост на територията на Община Пирдоп, приета с Решение № 67 от 25.05.2017 г. на Общински съвет – Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на постоянните комисии към ОбС-Пирдоп ще бъдат проведени на 23.05.2022 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, както следва:

ПК ИОСИП и ПК ТУСЕЗГ - 13.00 ч. (дневен ред)

ПК ЗСПОВ  и ПК ОРКМСТ - 14.00 ч. (дневен ред)