На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе на 29.11.2022 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ "Напредък" - гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Пирдоп за 2022 г. 
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Поемане на краткосрочен дълг от фонд флаг. 
Докл.: А. Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев