На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 23.02.2023 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория”  на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в имоти общинска собственост находящи се в северната част на град Пирдоп.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в имоти общинска собственост находящи се в „местност Борова гора“.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Одобряване на критерии за избор на инвеститор за изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични съоръжения в имоти общинска собственост.
Докл. Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

5. Докладна записка относно: Справка – Отчет за състоянието  на престъпността и обществения ред на територията на I район в РУ МВР гр. Пирдоп за четвърто тримесечие на 2022г. и Справка-отчет за състоянието на престъпността и дейността на полицейските инспектори и младши полицейските инспектори, обслужващи I, в РУ на МВР- гр. Пирдоп за 2022г.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Предложение за Реализиране на общинско сътрудничество за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица в изпълнение на изискванията от Закона за българския жестов език.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–общинска собственост в Община Пирдоп през 2023 година. Допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите–общинска собственост в Община Пирдоп през 2023 година.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Информация, свързана с изготвяне на План за действие за общинските концесии.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища - частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2023 година.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи в община Пирдоп за 2023г.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Уреждане на придаваема част от общински имот към урегулиран поземлен имот в гр. Пирдоп ул. Цар Освободител №41А
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Докладна записка относно: Уреждане на придаваема част от общински имот към урегулиран поземлен имот в гр. Пирдоп ул. Цар Освободител №89.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

14. Докладна записка относно: Процедура по одобряване на подробен устройствен план (парцеларен план) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населеното място, съставляващо трасе за кабел „СН“ за захранване на нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 56407.138.49 по КК и КР на гр. Пирдоп,  по реда на чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

15.Докладна записка относно: Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), за стопанската 2023/2024 година.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

16. Докладна записка относно: Отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Пирдоп за мандат 2019-2023 година, през 2022г.
Докл. Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще бъдат проведени в заседателната зала на Община Пирдоп, както следва:

20.02.2023 г. от 13.00 ч. – заседание на ПКИОСИП и ПКТУСЕЗГ (дневен ред)

20.02.2023 г. от 14.30 ч. – заседание на ПКОРКМСТ и ПКЗСПОВ (дневен ред)