На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет-Пирдоп на извънредно  заседание, което ще се проведе  29.05.2023г. от 17.30ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на писмено предложение с рег.№ 94 00-1418 / 27.04.2023 г. за произвеждане на местен референдум от трима общински съветници.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев