На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе  19.06.2023 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №65 по Протокол №7 от 31.05.2023 г. на Общински съвет - Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
ВАСИЛ КАФЕДЖИЕВ