На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе  на  27.07.2023 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък„ гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Упълномощаване на представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ-ПИРДОП“ АД, насрочено за 09.08.2023 г., а при липса на кворум на 23.08.2023 г.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Възлагане управлението на „Медицински център I - Пирдоп” ЕООД гр. Пирдоп.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на бюджета на община Пирдоп и сметките за средства от европейския съюз /ЕС/ към 31.12.2022 г.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Състоянието на общинския дълг към 31.12.2022 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Допълнение на Решение №8 от 26.01.2023 г. на Общински съвет – Пирдоп.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на поземлен имот общинска собственост.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен в „градската градина” за поставяне на вендинг автомати за храни и топли студени безалкохолни напитки.
Докл: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП:
 ВАСИЛ КАФЕДЖИЕВ

На 24.07.2023 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще бъдат проведени заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп, както следва:

13.00 ч.– Заседание на Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (дневен ред)

14.00 ч. – Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания и Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм (дневен ред)