На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 31.08.2023 г. от 17.30 ч. в  зала „Лектория” на НЧ „Напредък" - гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на бюджета на Община Пирдоп за 2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление на отпадъците на община Пирдоп 2022-2028 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Провеждане на извънредно присъствено Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Уреждане на придаваема част от общински имот към урегулиран поземлен имот II-505 в кв.31, гр.Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Млекомат“.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Отчет от Ангел Геров - Кмет на община Пирдоп, за изпълнение на решенията на Общински съвет - Пирдоп за периода м. юли 2022 г.  -  месец юли  2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Отчет от Васил Кафеджиев - Председател на Общински съвет – Пирдоп, за дейността на Общински съвет - Пирдоп и неговите постоянни комисии за периода м. юли 2022 г. - месец юли 2023 г.
Докл.: Васил Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
ВАСИЛ КАФЕДЖИЕВ

На 28.08.2023 г. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще бъдат проведени заседания на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп, както следва:

13.00 ч. – Заседание на Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (свали файл);

14.30 ч. – Заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания и Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм (свали файл).