На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе 14.09.2023 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък" - гр. Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община Пирдоп и кмет на кметство Душанци във връзка с участие в изборите за общински съветници и за кметове.     
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Пирдоп през 2023 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
ВАСИЛ КАФЕДЖИЕВ