На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно  заседание, което ще се проведе на 28.03.2024 г. от 17.30 ч. в  Ритуалната зала на община Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отчет на състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в община Пирдоп за 2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен в сградата на общинска администрация за поставяне на вендинг автомати за топли безалкохолни напитки.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отдаване под наем на терен в „градската градина“ за поставяне на вендинг автомати за храни и топли и студени безалкохолни напитки.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Даване на съгласие за проучване на възможността за допълване на „Схема на преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Продажба на общинско жилище - апартамент, с адрес ул. „Капитан Петко войвода“ № 8, бл. 34, вх.Б,  ет. 5, ап.32 в гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-4.028 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 2 с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Предложение  относно: Обявяване на 2024 година за Година на Никола Пушкаров.
Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

9. Докладна записка относно: Одобряване на Годишен доклад за 2023 година за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на община Пирдоп за периода 2021-2027 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2024 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записка относно: Актуализация на План за действие на Община Пирдоп за периода 2024-2027 г. в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други лица в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2021-2030 г.)
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при Община Пирдоп за 2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп.

13. Докладна записка относно: Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова и материална помощ от Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

14. Докладна записка относно: Проект на Правилник за дейността на Общински съвет - Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп

15. Доклад записка относно: Прекратяване дейността на Временната комисия за актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Пирдоп, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избрана с Решение № 35/ 30.11.2023 г. на ОбС-Пирдоп.
Докл.: Кристина Петкова – Председател ОбС Пирдоп

Председател на ОбС-Пирдоп: (П)
КРИСТИНА ПЕТКОВА

На 25.03.2024 г. заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще бъдат проведени заседание на Постоянните комисии към ОбС-Пирдоп, както следва:

13.00 ч. - Съвместно заседание на Постоянната комисия по икономика, общинска собственост и инвестиционна политика и Постоянната комисия по териториално устройство, строителство, екология, земеделие и гори (дневен ред)

14.00 ч. - Съвместно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, социална политика, образование и вероизповедания и Постоянната комисия по обществен ред, култура, младежта, спорт и туризъм (дневен ред)