На основание чл.23,ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило Искане от Кмета на Община Пирдоп, свиквам Общински съвет - Пирдоп на извънредно заседание, което ще се проведе на 12.03.2020 г. от 16.00 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка относно: Предложение до Агенция „Пътна инфраструктура” за отпадане на участъци от списъка на пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, по които може да се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса и отпускане на финансови средства за целта.
    Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев