На основание чл.23, ал.4,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам Общински съвет - Пирдоп на редовно заседание, което ще се проведе на 26.03.2020 г. от 15.30 ч. в зала „Лектория“ на НЧ „Напредък 1869” гр. Пирдоп  на при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление в Община Пирдоп за 2019 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3.Докладна  записка  относно: Корекция на Списък на общински жилища- частна общинска собственост в гр. Пирдоп за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.3653.7 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Княз Александър Батенберг № 3б (на север от хотел „Средна гора“), УПИ II „За хотел, ресторант, читалище и търговска дейност“ в кв. 86 представляващ терен с площ от 9,00 кв.м. за поставяем павилион за търговска дейност.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Отдаване под наем чрез конкурс на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост с идентификатор 56407.500.1226.2 по кадастрална карта, находящ се в гр. Пирдоп на ул. Цар Освободител № 47, УПИ III „За административни дейности“ в кв. 89 представляващ помещение  с площ от 8,70 кв.м. за услуги.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Допълнение в списъка на пасища,мери и ливади-землище Пирдоп за индивидуално ползване за стопанската 2020/2021г.,приет с Решение № 16 по Протокол № 2/ 27.02.2020г. от заседание на ОбС-Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща ДДС към авансово плащане по  договор № BG06RDNP001-7.007-0091-С01 от 08.05.2019 г. по проект „Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради” УПИ V, кв. 4, гр. Пирдоп”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно : Издаване на Запис на заповед, обезпечаваща авансово плащане по  договор № BG06RDNP001-7.007-0091-С01 от 08.05.2019 г. по проект „Реконструкция на стоманобетонни стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради” УПИ V, кв. 4, гр. Пирдоп”, сключен между Община Пирдоп и ДФ „Земеделие”.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Приемане на „Общински план за младежта за 2020 година.” и Отчет на младежките дейности в Община Пирдоп за 2019 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Избор на заместник председател на Общински съвет - Пирдоп.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ПИРДОП
В. Кафеджиев

Заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет - Пирдоп ще  бъдат проведени в заседателната зала на ОбА-Пирдоп както следва:

23.03.2020 г. от 13.00 ч. - ПК ИОСИП

23.03.2020 г. от 13.00 ч. - ПК ТУСЕЗГ

23.03.2020 г. от 14.00 ч. - ПК ОРКМСТ