Районът Пирдоп-Златица е разположен във водохващащата зона на река Тополница, която извира от Средна гора и тече на юг към Пловдивската низина. Основните притоци на р. Тополница са Пирдопска, Златишка и Челопешка реки, които извират от южните склонове на Стара планина.

Питейната вода за населението в региона се осигурява по гравитачен път от планински водохващания, изградени по южните склонове на Стара планина.

През територията на общината протичат реките: Тополница, Дебелска, Манджарин, Славци, Манина и Куфарита.

На р. Тополница над село Душанци е изграден язовир "Душанци", водите му се използват за промишлени нужди, обслужват производството на "Кумерио Мед" АД.

Населените места Пирдоп и Душанци се захранват с питейна вода от каптирани извори, находящи се предимно в Стара планина и Средна гора. Общото количество на водните запаси от питейна вода е в нормите и е достатъчно за обслужване на населението.