Във връзка с издадена Заповед №729 от 27.10.2008 г. на Кмета на община Пирдоп и чл.63, ал.2 от Закона за местни данъци и такси, в регулационните граници на населените места в община Пирдоп се предоставят услугите:
1. Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване и обезвреждане на депата за битови отпадъци за всички жилищни имоти на граждани, жилищни и нежилищни имоти на юридически лица.
2. Всички физически и юридически лица, получаващи услугата съгласно т.1 дължат такса за събиране, извозване и обезвреждане в депата за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
3.При изразено желание на физическите и юридическите лица за ползване на по-голям брой съдове от предвидените, на същите да се дава възможност за самостоятелно закупуване.

За застроени терени извън регулационните граници на населените места на територията на Община Пирдоп:
1. Да се предоставя услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за всички имоти, собственост на физически и юридически лица.
2. При изразено желание на физическите и юридическите лица за ползване на по-голям брой съдове от предвидените, на същите да се дава възможност за самостоятелно закупуване.
3. Всички физически и юридически лица, които получават услугата съгласно т.1 дължат такса за събирането, извозването и обезвреждането в депа за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.

Границите на районите за организирано сметосъбиране в община Пирдоп /гр. Пирдоп и с. Душанци / както следва:
Първи район: от север - край на регулацията; от изток - ул. "Св. СВ. Кирил и Методий"; от юг - бул. "Цар Освободител"; от запад - край на регулацията.
Втори район: от север- край на регулацията; от изток - ул. "Андрей Георгиев " и  ул. "Еделвайс"; от юг - бул. "Цар Освободител"; от запад - ул. "Св. Св. Кирил и  Методий".
Трети  район: от север - край на регулацията; от изток - край на регулацията;  от юг - край на регулацията;  от запад - ул. "Еделвайс", ул. " Андрей Георгиев", ул. "Златьовица" и  ул. "Бузола".
Четвърти район: от север - бул. "Цар Освободител"; от изток - ул. "Панагюрско шосе"; от юг - ул. "Панагюрско шосе" и  ул. "Панайот Хитов"; от запад - край на регулацията.
Пети район: от север - бул. "Цар освободител"; от запад - ул. "Златьовица" и ул. "Бузола"; от юг - край на регулацията; от запад - ул. "Панагюрско шосе"
Шести  район: с. Душанци.
Към съответните райони се включват имотите с начин на трайно ползване за производствени, търговски, складови и селскостопански дейности.