18.10.2016 г./15:53 ч.

Договор № Д-84/03.10.2016 г.
Информация за сключен договор


16.09.2016 г./16:55 ч.

1. Доклад и Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № 418/22.08.2016 г.
2. Решение за избор на изпълнител


13.09.2016 г./16:30 - Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ 

 На основание изготвен Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед № 418/22.08.2016 г. за разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците, които участват публично състезание с предмет: „Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” информирам всички заинтересовани лица, че отварянето на пликовете с ценовите параметри на допуснатите участници ще се състои на 16.09.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, ет. 3, „Заседателна зала”.

Участниците получават следните точки по показателите съгласно тежестта им за комплексната оценка:

УЧАСТНИК  Подпоказател Тп1  Подпоказател Тп2   Тп=Тп1+Тп2
 ДЗЗД „Проактив ГРУП“  30т.  20 т.  50 т.

01.09.2016 г./10:14 - Протокол от 31.08.2016 г. от дейността на комисията

29.07.2016 г./16:54 - Публично състезание

„Предоставянето на консултантски услуги, свързани с подготовката и реализирането на Проект: „Рехабилитация на улици в гр.Пирдоп“ по Програмата за развитие на селските региони 2014-2020 г., Мярка 7 - Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”

Решение №396/29.07.2016 г.

Обявление

Документация

Образци и документация

ЕЕДОП