Публикувано на: 24.07.2023 г.


Приложение № 1 към Протокол от 20.07.2023 г. на комисията,
назначена със Заповед № 421/17.07.2023 г. на кмета на Община Пирдоп

СИСТЕМА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПИСМЕНАТА РАЗРАБОТКА И ИНТЕРВЮТО
И НЕОБХОДИМ МИНИМАЛЕН РЕЗУЛТАТ НА ПИСМЕНАТА РАЗРАБОТКА И ИНТЕРВЮТО
за конкурс за длъжността: „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА" в Общинска администрация - Пирдоп,
открит със Заповед № 406/07.07.2023
 г. на кмета на Община Пирдоп

Конкурсната комисията, в съответствие с разпоредбите на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), прие следната система за определяне на резултатите при провеждането на конкурса.

І. Писмена разработка.

1. Конкурсната комисия подготвя три различни теми по обявената тематика и одобрява критериите за оценка на писмената разработка.

2. След обявяване на началото на провеждането на конкурса един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тема и го обявява на всички кандидати.

3. Продължителността на писмения изпит е 120 минути.

4. Максималният резултат, който кандидатът може да получи на писмената разработка е оценка 5.00 (оценява се по 5-степенната скала).

5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал писмената разработка, е получена оценка 4.00.

6. До участие в интервю се допускат кандидатите, чийто резултат от писмената разработка е най-малко 4.00.

ІІ. Интервю

1. По време на интервюто членовете на конкурсната комисия задават на всички кандидати предварително формулирани въпроси за преценка в каква степен кандидатът притежава професионалните и делови качества, необходими за заемане на длъжността, в съответствие с критериите за преценка на кандидатите от Приложение 7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДСл.

2. Всеки член на комисията оценява кандидата по отделните критерии по 5-степенна скала (5 е най-високата оценка, а 1 е най-ниската).

3. Оценката на всеки член на комисията от представянето на интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките по отделните критерии.

4. Общият резултат от интервюто на всеки кандидат е средноаритметична величина от оценките на членовете на конкурсната комисия по 5-степенната скала. Резултатът се закръглява с два знака след десетичната запетая.

5. Минималният резултат, при който се счита, че кандидатът успешно е издържал интервюто е 4.00.

6. При получен резултат от интервюто под минималния 4.00 за кандидата не се определя окончателен резултат от конкурса и не участва в класирането.

ІІІ. Окончателен резултат

Съгласно чл. 34, ал. 5 от НПКПМДСл, комисията определи следните коефициенти, с които се умножават получените резултати от писмената разработка и интервюто:

- резултатът на кандидата от писмената разработка се умножава с коефициент 3;

- резултатът на кандидата от интервюто се умножава с коефициент 5.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени на писмената разработка и интервюто, умножени със съответните коефициенти.

 

Членове на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Нина Василева Николова – Главен счетоводител на Община Пирдоп /п/ 

ЧЛЕНОВЕ:

1. Донна Йорданова Недева – Правоспособен юрист /п/

 (трите имена, длъжност, отдел);

2. Моника Велизарова Димитрова – Старши специалист ,,Деловодство и ЦУИГ'' в Община Пирдоп /п/

3. Стефка Валериева Иванова – Старши експерт ,,Програми и проекти‘‘ в Община Пирдоп /п/

4. Павлина Панайотова Павлова – Секретар на Община Чавдар /п/