Национален литературен конкурс "Тодор Влайков"

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ ТАЛАНТИ
„ТОДОР ВЛАЙКОВ" 

По повод юбилейното XXV-то издание на „Влайкови дни ‘2017", с решение на ОбС-Пирдоп бе учреден Национален литературен конкурс за млади таланти на името на Тодор Влайков.

Конкурсът е за написване на разказ и обхваща две възрастови групи  - от V до VII клас и от VIII до XII клас. Срокът за изпращане на творбите е 28 април 2017 г.

Конкурсът има за цел да стимулира творческото мислене на младите хора от региона и страната и да ги възпитава в дух на родолюбие, гражданско отношение и в моралните ценности, характерни за Влайковото творчество.

От началото на мандата ръководството на община Пирдоп работи усилено за приобщаването и активното включване на подрастващите в културния живот на Общината. Стремежът на организаторите е конкурсът да популяризира творчеството на Дядо Влайков сред повече млади хора и да ги стимулира да изявят творческите си умения.


Условия за участие и регламент: (изтегли файл)


ОБЩИНА ПИРДОП

ОБЯВЯВА ПРОВЕЖДАНЕТО НА
Национален литературен конкурс за млади таланти
„ТОДОР ВЛАЙКОВ"

Конкурсът за написване на разказ е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна и има за цел да привлече вниманието на младите хора към творчеството на Тодор Влайков.

Тема на конкурса: Свободна, но свързана с моралните ценности на съвременното българско общество в съпоставка с ценностната система на  Влайковите герои.

Условия за участие:

- в конкурса могат да участват деца и младежи от цялата страна;

- текстовете не трябва да са публикувани до момента.

Възрастови категории:

- от V до VII клас;

- от VIII до XII клас.

Регламент на конкурса:

- обем на творбите:  до 3 стандартни машинописни страници (1800 знака, вкл. и интервалите), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14 пункта;

- официален  език  на конкурса: български език;

- всеки автор  може да представи до три творби;

- творби не се връщат;

- творбите се изпращат в запечатан плик, с надпис: „За Национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков", с посочени три имена на ученика, учебно заведение, клас, населено място, адрес, телефон за връзка и e-mail на адрес: Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков" № 2;

- всички разходи за участието в конкурса, включително дневни и пътни по престоя им в Пирдоп по време на обявяване на наградените, са за сметка на авторите.

Оценяване:

- творбите ще бъдат оценявани от петчленно жури;

- журито се определя със Заповед на Кмета на община Пирдоп;

- решенията си журито  взема с тайно гласуване и обикновено мнозинство;

- решението на журито е окончателно и неоспоримо.

Критерии за оценка:

- оригиналност и творчески подход;
- езикова и стилистична култура;
- графическо оформяне на текста и спазен обем.

Срок за изпращане на творбите:

- до 28 април 2017 г. (важи датата на пощенското клеймо).

Награден фонд:

- Първа награда - 250 лв. и грамота  

- Втора награда - 100 лв. и грамота

- Трета награда -   50 лв.`и грамота

Обявяване на резултатите и връчване на наградите:

Наградите ще бъдат обявени и връчени от Кмета на община Пирдоп на 24 май по време на тържеството по повод Деня на славянската писменост и култура и закриването на юбилейните XXV-ти „Влайкови дни".

Най-добрите разкази ще бъдат публикувани на сайта на Община Пирдоп.

С изпращането на творбата си, участникът дава изричното си съгласие тя да бъде публикувана в сайта на Община Пирдоп.


За допълнителна информация: Вера Бойчева - зам.-кмет на община Пирдоп, тел. 07181 / 5242 в. 24