ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Светлина", с. Душанци за 2019 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в НЧ „Напредък 1869", град Пирдоп за 2019 г. 
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Определяне на продажни цени на дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, франко склад община за физически лица, жители на гр. Пирдоп за 2019 г.; Определяне на такси за административни услуги, технически услуги за горскостопанска дейност и пределна цена за услугата маркиране и сортиране на дървесина за 2019 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Предоставяне за ползване на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване за землището на гр. Пирдоп и землището на с. Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп 

5. Докладна записка относно: Актуализация на „Програма за управление и разпореждане с имотите и вещите-общинска собственост в Община Пирдоп през 2018 г.".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Допълнение на Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Продажба на недвижим жилищен имот - частна общинска собственост - апартамент №5, етаж 2, жилищен блок №33, гр. Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Докладна записка относно: Приемане на пазарна цена по експертна оценка на площ от 141 кв. м. на обособена част от УПИ І /За жилищно строителство/, кв. 89 по плана на гр. Пирдоп и решение за предоставяне на пълномощия на Кмета на Община Пирдоп да подпише предварителен договор с нотариално заверени подписи, съгласно чл. 15, ал. 5 от Закона за устройство на територията.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Сключване на договор за безвъзмездно ползване за разполагане на физическа инфраструктура на електронни съобщителни мрежи на „БТК" ЕАД.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Докладна записка относно: Постъпило искане вх.№4800-16/20.11.2018 г. от Антоанета Кафеджиева - Дистрикт Чеърмен D 248 България 2018/2019 г. към Inner Wheel /Инър Уийл/ гр. Пирдоп за предоставяне на безвъзмездно право на поставяне върху територии - общинска собственост на преместваеми обекти.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

11. Докладна записки относно: Упълномощаване представител на Община Пирдоп за участие в Общото събрание за учредяване на Организация за управление на туристически район „Долината на розите".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

12. Докладна записка относно: Отмяна на чл.3, ал.3, т.6; чл.8, ал.1 и чл.31 от Наредбата за обществения ред на територията на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

13. Предложение относно: Актуализация на Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, включително разделното, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Пирдоп.
Докл.: М. Шентова - Председател на ОбС-Пирдоп

14. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за общинската собственост.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2018-11-23