ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на Община Пирдоп за 2018 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Разглеждане Заявление №7000-393 / 31.10.2018 г. от „Аурубис България" АД относно: съгласуване задание за изработване на проект за ПУП на индустриална зона „Златица-Пирдоп".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2018-12-13