ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладна записка относно: Избор на представител на Община Пирдоп за участие в Комисията за изработване на областна здравна карта.
    Докл. В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

09.05.2022 г.