ДНЕВЕН РЕД:

1. Изказвания, питания, становища и предложения.

2. Докладна записка относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Пирдоп за периода 2023 – 2027 год.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г., собственост на Община Пирдоп и начина на отдаване на дървесината от Общински горски територии.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Определяне на продажните цени на дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически лица, франко склад Община за физически лица жители на гр. Пирдоп за 2024 г. Определяне на такси за административни услуги, технически услуги за горскостопанска дейност и пределна цена на услугата „Маркиране и сортиментиране на дървесина“ за 2024 г. Определяне таксите за ползване на недървесните горски продукти в ОГТ за 2024 г. и цените за паша на селскостопански животни в ОГТ, собственост на Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Определяне на процента, собственост на община Пирдоп на рециклируемите отпадъчни материали, образувани при работата на експлоатираните от оператора ДЗЗД “Компост Средногорие“ инсталации.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Предложение за  избор на юридически консултант.
Докл.: Кристина Петкова - Председател на ОбС-Пирдоп

11.12.2023 г.