ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Кандидатстване на община Пирдоп с проектно предложение по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество" по финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г., по първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура".
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Отчет на председателя на Общински съвет - Пирдоп за работата на общинския съвет за периода 2015-2019 г.
Докл.: инж. М. Шентова - Председател на ОбС - Пирдоп

2019-09-20