ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Напредък 1869“ гр. Пирдоп за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

2. Докладна записка относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Светлина 1910” с. Душанци за 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

3. Докладна записка относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Пирдоп през 2020 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

4. Докладна записка относно: Приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Пирдоп за периода 2020-2023 г.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

5. Докладна записка относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г., собственост на Община Пирдоп, начина на отдаване на дървесината от Общински горски територии и график за провеждане на тръжните сесии.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

6. Докладна записка относно: Определяне на продажните цени за дървесина: стояща на корен, добита на временен склад за физически и юридически лица, франко склад Община за физически лица - жители на гр. Пирдоп за 2020 година. Определяне на такси за административни и технически услуги за горскостопанска дейност, както и пределна цена за услугата «Маркиране и сортиментиране на дървесина за 2020 година.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

7. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №9 на ОбС- Пирдоп от 21.11.2019 г. за приемане на задание по чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и разрешение за изработване на подборен устройствен план за обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в землището на гр.Пирдоп, ЕКАТТ 56407, Община Пирдоп.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

8. Предложение за определяне размера на трудовите възнаграждения на кмет на Община Пирдоп, заместник-кмет на Община Пирдоп и кмет на кметство Душанци.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

9. Докладна записка относно: Структура на Общинската администрация.
Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

10. Предложение за определяне възнаграждението на общинските съветници за участието им в заседанията на общинския съвет, постоянните и временни комисии, и възнаграждение на председателя на ОбС- Пирдоп.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

11. Предложение за участие на Председателя на Общински съвет - Пирдоп в Национална асоциация на председателите на общинските съвети.
Докл.: В. Кафеджиев - Председател на ОбС-Пирдоп

12. Предложение за промяна на Решение № 58/ 28.11.2019г на ОбС-Пирдоп.
Докл.: Ст. Готев - Председател на Вр. комисия за приемане и изготвяне на предложения за промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА.

13. Изказвания, питания, становища и предложения.

12.12.2019 г.