ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказвания, питания, становища и предложения.

 2. Докладна записка относно: Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 3. Докладна записка относно: Приемане бюджета на Община Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 4. Докладна записка относно: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на община Пирдоп за периода 2019-2023 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 5. Докладна записка относно: Списък на общинските жилища - частна общинска собственост в гр.Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 6. Докладна записка относно: Списък на общинските гаражи в община Пирдоп за 2020 г.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 7. Докладна записка относно: Информация, свързана с изготвяне на План за действие на общинските концесии.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 8. Докладна записка относно: Определяне на представители на ОбС-Пирдоп за участие в работата на комисии за публични търгове и публично оповестени конкурси в Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 9. Докладна записка относно: Създаване на комисия за извършване оглед на състоянието на водохващанията и водопреносната мрежа на територията на Община Пирдоп.
  Докл.: Ангел Геров - Кмет на Община Пирдоп

 10. Докладна записка относно: Подписване на Споразумение за дофинансиране оперативния дефицит на МБАЛ-Пирдоп АД за периода 2020-2022 г.
  Докл.: Ангел Геров – Кмет на Община Пирдоп

  24.01.2020 г.